Algemene voorwaarden

Inhoud van de algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1‐1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, contracten en werkzaamheden ven en door Union Container Services b.v., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Union CS, aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.

1‐2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Union CS haar algemene voorwaarden.

1‐3. Bijzondere, van Union CS haar voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor per telefoon of telex gedane aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten zullen de aantekeningen uit Union CS haar administratie als bewijs dienen. In geval door Union CS een schriftelijke bevestiging van een opdracht wordt gegeven, wordt deze door haar als bindend beschouwd.

Artikel 3. Overeenkomst

3‐1. De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Union CS door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.

3‐2. Elke met Union CS aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling.

3‐3. Union CS is gerechtigd overeenkomsten over te dragen aan een andere partij, onder voorwaarde dat deze partij de overeenkomst op gelijke of betere wijze kan uitvoeren dan Union CS. De opdrachtnemer blijft na overdracht gebonden aan de overeenkomst.

Artikel 4. Afspraken

4‐1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Union CS binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.

4‐2. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Prijzen

5‐1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Overeenkomsten kunnen een jaarlijkse indexatie van de prijs bevatten, die op de genoemde jaarovergangen automatisch van kracht worden.

5‐2. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk der partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6. Leveringstermijnen

Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Union CS zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

Artikel 7. Op‐ en/of overslag.

Indien de opdrachtgever Union CS goederen ter op‐ en/of overslag aanbiedt, is Union CS niet voor bewaargeving aansprakelijk.

Artikel 8. Laad‐en/of lostijd en tijd van aflevering

8‐1. Bij onvoldoende laad‐en/of lostijd, ongeacht de oorzaak daarvan, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan, wanneer Union CS het connossement en/of charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien zonder protest heeft aangenomen. Buitengewone kosten en hogere arbeidslonen, welke ontstaan wanneer Union CS krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht of zaterdag of op zon ‐en/of feestdagen tot laden overgaat, is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De kosten hieruit voortvloeiend dienen door de opdrachtgever aan Union CS te worden vergoed.

8‐2. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Union CS niet. Tijden van aankomst worden door Union CS niet gegarandeerd. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Union CS verstrekt, is zij niet aansprakelijk indien onjuiste vrachten, kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever, indien derden die Union CS bij uitvoering van de opdracht inschakelde, weigeren van stukstal, gewicht etc. te kennen, is Union CS voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk

Artikel 9. Extra kosten

9‐1. In de overnameprijzen zijn onder meer niet inbegrepen: porti, telex, telegrammen en telefoonkosten, zegels, invoerrechten en accijnzen, statistiek rechten, consulaats‐en legalisatiekosten, douaneformaliteiten, kosten voor het opmaken van vervoersdocumenten en bankgarantie, van wegen, meten, tellen, tarreren, bemonsteren en repareren, kraangelden, extra kosten voor de behandeling van zware voorwerpen, verzekeringspremies, alle extra kosten zoals opslagkosten en kosten via de wal voor verzendingen die een aansluiting missen, alsmede overlig‐staan‐en wachtgelden, dekkledenhuur, overwerkgelden, kosten voor avond, nacht, zaterdagmiddag‐, zon ‐en feestdagen arbeid en waakloon, tenzij anders is overeengekomen.

9‐2. Alle manipulaties, zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, we gen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.

9-3. Voor het verkeerd beladen van containers acht Union container services de huurder verantwoordelijk. Union container services is gerechtigd alle extra kosten bij de verhuurder te verhalen. Beladen van containers met asbest dan wel asbestgelijkend materiaal is absoluut  verboden. Dit is geldend voor zowel asbest dan wel asbest gelijkend materiaal, ook als er bewijs is dat er geen asbest maar asbest gelijkend materiaal in de container is beladen. Alle extra kosten ( afsluiten hal/sorteer/ transport/ tonnage) zullen dan ook achteraf bij de verhuurder worden verhaald.  Indien ter plaatse de chauffeur asbest  constateert zal deze de containers ter locatie laten en zal er volgens een naheffing voor transport worden verrekend. Indien dit later wordt geconstateerd zullen alle bovenstaande kosten gelden.

Artikel 10. Verzekering

De verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende. Indien Union CS een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij gehouden desgevraagd haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen. Voor keuze van de verzekeraar is Union CS niet verantwoordelijk. Union CS is wanneer zij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijk werktuigen, gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, welke de risico’s dekt, die voor haar uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 11. Invoerdocumenten

Toezending van invoerdocumenten aan Union CS houdt volmacht tot vrijmaking der goederen in.

Artikel 12. Wijze van verzending en route

Indien de opdrachtgever bij zijn opdracht geen voorschriften heeft gegeven, omtrent de wijze van verzending en de route zijn deze ter keuze aan Union CS waarbij Union CS steeds de documenten kunnen aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zij ter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteren, gebruikelijk zijn.

Artikel 13. Verzending en transport

De kosten van verzending en vervoer der goederen en materialen waaronder tevens die van op ‐en aflading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De goederen en/of materialen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.

Artikel 14. Vervoer en montage

Union CS is gerechtigd bij de uitvoering der overeenkomst naast en zodanig in afwijking van de in de opdrachtbevestiging genoemde middelen zich te bedienen van alle middelen van transport en montage, hoe ook genaamd en van welke aard ook, b.v. kranen, bulldozers, kiepauto’s montagewerktuigen en alle andere gereedschappen door haar gebezigd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15‐1. Voor schade aan de goederen en materialen, die onderwerp der tussen "Union CS en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten vormen, is Union CS slechts aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat zij, haar ondergeschikten en eventuele personen de welke door haar ter uitvoering van vorengenoemde overeenkomst zijn ingeschakeld, ten aanzien van de goederen geen redelijke zorg hebben betracht, indien blijkt, dat de schade een gevolg is van gebrek of van de aard van het middel van transport of montage, is Union CS evenzeer slechts aansprakelijk, indien kan worden aangetoond, dat zij of haar ondergeschikten, respectievelijk de door haar eventueel ingeschakelde personen geen redelijke zorg hebben betracht ten aanzien van de keuze van uitrusting, onderhoud, bemanning, bediening, besturing en gebruik van het middel van transport of montage, alsmede de gereedschappen en des zelfs toebehoren.

15‐2. Union CS is nimmer aansprakelijk voor schade die in de ruimste van het woord een gevolg is van:

a. Afwijking in de opgegeven en/of gebruikte gewichten, maten, samenstelling of aard der door Union CS te vervoeren, te plaatsen, te verplaatsen, of op enigerlei wijze ter uitvoering van de overeenkomst harerzijds.

b. De naar Union CS haar oordeel onvoldoende bereikbaarheid en bruikbaarheid van het werkterrein voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds.

c. Vertraging door het defect raken van door Union CS gebezigde en/ of aan de opdrachtgever om niet tegen betaling ter beschikking gestelde middelen van transport en montage, als omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden, onverschillig of deze defecten ontstaan zijn tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds. Alles onverminderd het recht om indien zich één van bovengenoemde voorvallen of omstandigheden voordoen, de overeenkomst als van rechtswege met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

d. Door onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van een aan de onderhavige opdracht voorafgaande ontstane vertraging.

15‐3. Voor bedrijfsschade, hetzij als gevolg van verlies van of schade, aan goederen hetzij als gevolg van enige oorzaak is Union CS nimmer aansprakelijk. Indien Union CS jegens derden aansprakelijk is voor schade, van welke aard en hoe ook genaamd, is de opdrachtgever verplicht Union CS ter zake van de aanspraken van derden te vrijwaren, voor zover Union CS haar verplichtingen tegen deze derden verder mocht gaan dan het geval zou zijn geweest, indien Union CS zich tegen de derde op deze voorwaarden zou hebben kunnen beroepen.

15‐4. De door Union CS verhuurde containers worden geacht te zijn gebruikt volgens de wettelijke bepalingen omtrent vervoer van goederen c.q. stoffen. Indien de huurder de container gebruikt voor vervoer van giftige en/ of verboden goederen c.q. stoffen is Union CS nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, opdrachtgever dient 11 Union CS" te vrijwaren voor alle schadeaanspraken hieruit volgend.

15‐5. Indien Union CS een overeenkomst heeft gesloten betreffende vuilafvoer wordt onder het vuil verstaan al datgeen dat vrijelijk gestort, op de daartoe aangewezen plaatsen, mag worden zonder enige wettelijke beperking. De opdrachtgever dient Union CS op de hoogte te houden van de samenstelling en inhoud van het vuil. Giftige en schadelijke stoffen zullen apart vermeldt moeten worden door de opdrachtgever.

15.6 1. Schade aan particuliere erfafscheidingen, bestratingen, tuinen, bomen en struiken is voor risico huurder.

Artikel 16. Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Union CS of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Union CS, ex ‐en importverboden , gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Union CS, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Union CS overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering

c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Union CS is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17. Annulering

Annulering van opdrachten door de opdrachtgever dienen uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen aanvangsdatum der werkzaamheden en op een werkdag schriftelijk ten kantore van Union CS plaats gevonden te hebben, op straffe van een onmiddellijke zonder nadere ingebrekestelling aan Union CS verschuldigde boete ter grootte van 50% van de overeengekomen aanneemsom, onverminderd Union CS haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

U kunt uw bestelling tot 24 uur van tevoren annuleren tegen een vergoeding van €25,- excl. BTW. Wanneer u de bestelling binnen 24 uur voor de verwachte levering annuleert, dan bedraagt de in rekening gebrachte vergoeding €100,- excl. BTW.
Zodra de container is geplaatst is het annuleren/herroepingsrecht niet meer van toepassing

Artikel 19. Reclame

19‐1. Opdrachtgever is verplicht in zaken van reclame, terstond Union CS schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 x 24 uur na het uitvoeren van de opdracht Union CS wijst op eventuele reclames, dan wordt de opdrachtgever geacht met de uitvoering van de opdracht akkoord te gaan en valt ieder recht op reclame.

19‐2. Union CS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van Union CS juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuur waarde van de uitgevoerde opdracht. Union CS is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht .

19‐3. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 20. Verhuur materialen met en zonder chauffeur c.q. personeel

Voor zover Union CS aan haar in eigendom toebehorende materialen verhuurt hetzij met, hetzij zonder chauffeur c.q. personeel wordt de huurder steeds geacht deze materialen en in goede staat van onderhoud in huur te hebben ontvangen en is hij verplicht deze goederen in staat van onderhoud na afloop van de huur aan Union CS terug te leveren. Mocht na afloop van de huurperiode en bij terug levering van de materialen blijken, dat deze alsdan niet in goede staat verkeren, dan heeft Union CS het recht op kosten van de huurder de nodige werkzaamheden en/ of reparaties te verrichten om de goederen in goede staat te brengen, onder verplichting van de huurder op enkel vertoon van de nota van herstel deze aan Union CS te voldoen.

Artikel 21. Betaling

21‐1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21‐2. Union CS is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de facturen.

21‐3. Union CS is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

21‐4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 8% van de hoofdsom met een minimum van € 80,‐.

Artikel 22. Slotbepalingen

22‐1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22‐2 Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

22‐3. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking.

22‐4. Union CS is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven.

22‐5. Door Union CS aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de Diensten zijn strikt persoonlijk. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten (door) te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

22‐6. Union CS is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat Union CS echter op geen enkele wijze van zijn verplichtingen.

22‐7. Union CS heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Union CS deel uitmaakt en/of aan derden. Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval Union CS hiertoe overgaat, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.

22‐9. Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

22‐10. Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of nietafdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.